Impeng Negro ni Rogelio Sikat

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol kay Impeng Negro ni rogelio Sikat. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Mga Tauhan:

Impen- 16 taong gulang, maitim ang kulay ng balat, may mga kapatid sa ibang ama, isang agwador o taga-igib ng tubig

Ina ni Impen- iniwan ng huling asawa habang kanyang ipinagbubuntis ang bunsong anak

Mga Kapatid ni Impen na sina Kano, Boyet, DidingTaba- tinderang uutangan ng gatas para sa bunsong kapatid ni Impen

Ogor- matipunong agwador na laging nanunukso at nang-aapi kay Impen

“BAKA makikipag-away ka na naman, Impen.”Tinig iyon ng kanyang ina. Nangangaral na naman. Mula sa kinatatalungkuang giray na batalan,saglit siyang napatigil sa paghuhugas ng mumo sa kamay.”Hindi ho,” paungol niyang tugon.”Hindi ho…,” ginagad siya ng ina. “Bayaan mo na nga sila. Kung papansinin mo’y lagi ka ngangmababasag-ulo.”May iba pang sinasabi ang kanyang ina ngunit hindi na niya pinakinggan. Alam na niya ang mga iyon.

Paulit-ulit na niyang naririnig. Nakukulili na ang kanyang tainga. Isinaboy niya ang tubig na nasa harap. Muli siyang tumabo. Isinawak niya ang kamay,pinagkiskis ang mga palad at pagkaraa’y naghilamos.”Dumaan ka kay Taba mamayang pag-uwi mo,” narinig niyang bilin ng ina. “Wala nang gatas si Boy. Eto ang pambili.”Tumindig na siya. Nanghihinamad at naghihikab na iniunat ang mahahabang kamay. Inaantok pa siya. Gusto pa niyang magbalik sa sulok na kanyang higaan. Ngunit kailangang lumakad nasiya. Tatanghaliin na naman bago siya makasahod. At naroon na naman marahil si Ogor.

Kahit siya ang nauna ay lagi siyang inuunahan ni Ogor sa pagsahod. Umingit ang sahig ng kanilang barung barong nang siya’y pumasok.”Nariyan sa kahon ang kamiseta mo.”

Sa sulok ng kanyang kaliwang mata’y nasulyapan niya ang ina. Nakaupo ito, taas ang kaliwang paa, sa dulo ng halos dumapa nang bangko. Nakasandig ang ulo sa tagpiang dingding. Nakalugay ang buhok. Bukas ang kupasing damit na giris, nakahantad ang laylay at tuyot nadibdib. Kalong nito ang kanyang kapatid na bunso. Pinasususo.”Mamaya,aka umuwi ka namang…basag ang mukha.”Bahagya na niyang maulinigan ang ina. Nakatitig siya sa tatlo pa niyang kapatid. Sunud-sunod na nakatalungko ang mga ito sa isa pang bangkong nasa tagiliran ng nanggigimalmal na mesang kainan. nagsisikain pa.

Matagal na napako ang kanyang tingin kay Kano, ang sumunod sa kanya. Maputi si Kano, kaya ganito ang tawag dito sa kanilang pook. Kakutis ni Kano ang iba pa niyang kapatid. Marurusing ngunit mapuputi. May pitong taon na si Kano. Siya nama’y maglalabing-anim na. Payat siya ngunit mahahaba ang kanyang biyas. Hinalungkat na niya ang kahong karton na itinuro ng ina. Magkakasama ang mga damit nila nina Kano, Boyet at Diding. Sa may ilalim, nakuha niya ang kulay-lumot niyang kamiseta.

Hinawakan niya iyon sa magkabilang tirante. Itinaas. Sinipat.”Yan na’ng isuot mo.” Parang nahulaan ng kanyang ina ang kanyang iniisip. Isinuot niya ang kamiseta. Lapat na lapat sa kanya ang kamisetang iyon noong bagong bili ngunit ngayo’y maluwag na. Nagmumukha siyang Intsik-beho kapag suot iyon ngunit wala naman siyang maraming kamisetang maisusuot. Mahina ang kita ng kanyang ina sa paglalabada mahina rin ang kanyang kita sa pag-aagwador 

.Nagbalik siya sa batalan. Nang siya’y lumabas, pasan na niya ang kargahan. Tuluy-tuloy niyang tinungo ang hagdan.”Si Ogor, Impen,” pahabol na bilin ng kanyang ina. “Huwag mo nang papansinin.”Naulinigan niya ang biling iyon at aywan kung dahil sa inaantok pa siya, muntik na siyangmadapa nang matalisod sa nakausling bato sa may paanan ng kanilang hagdan.Tuwing umagang mananaog siya upang umigib, pinagpapaalalahanan siya ng ina. Huwag dawsiyang makikipagbabag. Huwag daw niyang papansinin si Ogor. Talaga raw gayon ito:basagulero. Lagi niyang isinasaisip ang mga biling ito ngunit sadya yatang hindi siyamakapagtitimpi kapag naririnig niya ang masasakit na panunuksyo sa kanya sa gripo, lalung-lalona mula kay Ogor.

Si Ogor, na kamakailan lamang ay bumabag sa kanya, ang malimit magsisimula ng panunukso

“Ang itim mo, Impen!” itutukso nito.”Kapatid mo ba si Kano?” isasabad ng isa sa mga nasa gripo.”Sino ba talaga ang tatay mo?””Sino pa,” isisingit ni Ogor, “di si Dikyam!”Sasambulat na ang nakabibinging tawanan. Pinakamatunog ang tawa ni Ogor. Si Ogor angkinikilalang hari sa gripo. Noong una, sinasagot niya ang mga panunuksong ito:”E ano kung maitim?” isasagot niya.

Nanunuri ang mga mata at nakangising iikutan siya ni Ogor. Pagkuwa’y bigla na lamang nitongkakayurin ng hintuturo ang balat sa kanyang batok.”Negrung-negro ka nga, Negro,” tila nandidiring sasabihin ni Ogor. Magsusunuran nangmanukso ang iba pang agwador. Pati ang mga batang naroon: Tingnan mo ang buhok. Kulot nakulot! Tingnan mo ang ilong. Sarat na sarat! Naku po, ang nguso…Namamalirong!Sa katagalan, natanggap na niya ang panunuksong ito. Iyon ang totoo, sinasabi niya sa sarili.Negro nga siya.

Ano kung Negro? Ngunit napapikit siya. Ang tatay niya’y isang sundalong Negrona nang maging anak siya’y biglang nawala sa Pilipinas.Ang panunuksong hindi niya matanggap, at siya ngang pinagmulan ng nakaraan nilangpagbababag ni Ogor, ay ang sinabi nito tungkol sa kanyang ina. (Gayon nga kaya kasama angkanyang ina?)”Sarisari ang magiging kapatid ni Negro,” sinabi ni Ogor. “Baka makatatlo pa ang kanyang nanayngayon!”Noong kabuntisan ng kanyang ina sa kapatid niyang bunso ay iniwan ito ng asawa. Hindimalaman kung saan nagsuot.

At noon, higit kailanman, naging hamak sila sa pagtingin ng lahat. Matagal-tagal ding hindi naglabada ang kanyang ina, nahihiyang lumabas sa kanilang barungbarong. Siya ang nagpatuloy sa pag-aagwador. At siya ang napagtuunan ng sarisaring panunukso.Natandaan niya ang mga panunuksong iyon. At mula noon, nagsimula nang umalimpuyo sa kanyang dibdib ang dati’y binhi lamang ng isang paghihimagsik: nagsusumigaw napaghihimagsik sa pook na iyong ayaw magbigay sa kanila ng pagkakataong makagitaw at mabuhay nang payapa.

Sariwa pa ang nangyaring pakikipagbabag niya kay Ogor, naiisip ni Impen habang tinatalunton niya ang mabatong daan patungo sa gripo. Mula sa bintana ng mga barungbarong, nakikita niyang nagsusulputan ang ulo ng mga bata. Itinuturo siya ng mga iyon. Sa kanya rin napapatingin ang matatanda. Walang sinasabi ang mga ito, ngunit sa mga mata, sa galaw ng mga labi nababasa nya ang isinisigaw ng mga paslit: Negro!Napapatungo na laamang siya.Natatanaw na niya ngayon ang gripo. Sa malamig ngunit maliwanag nang sikat ng araw, nakikitana niya ang langkay ng mga agwador. Nagkakatipun-tipon ang mga ito. Nagkakatuwaan.Naghaharutan.

Sa langkay na iyon ay kilalang-kilala niya ang anyo ni Ogor. Paano niya malilimutan si Ogor? Samula’t mula pa, itinuring na siya nitong kaaway, di kailanman binigyan ng pagkakataong magingkaibigan.Halos kassingulang niya si Ogor, ngunit higit na matipuno ang katawan nito. Malakas si Ogor. Tuwid ang tindig nito at halos hindi yumuyuko kahit may pasang balde ng tubig; tila sino mang masasalubong sa daan ay kayang-kayang sagasaan.Nang marating niya ang gripo ay tungo ang ulong tinungo niya ang hulihan ng pila. Marahanniyang inalis sa pagkakakawit ang mga balde. Sa sarili, nausal niyang sana’y huwag siya angmaging paksa ng paghaharutan at pagkakatuwaan ng mga agwador.

Nakakaanim na karga na si Impen. May sisenta sentimos nang kumakalansing sa bulsa ng kutod niyang maong. May isa pang nagpapaigib sa kanya. Diyes sentimos na naman. Kapag tag-araway malaki-laki rin ang kinikita ng mga agwador. Mahina ang tulo ng tubig sa kanilang pook. At bihira ang may poso.

Tanghali na akong makauuwi nito, nausal niya habang binibilang sa mata ang mga nakapilangbalde. Maluwag ang parisukat na sementong kinatitirikan ng gripo at ang dulo ng pila’y nasalabas pa niyon. Di-kalayuan sa gripo ay may isang tindahan. Sa kalawanging medya-agwa niyon ay nakasilong ang iba pang agwador. May naghubad na ng damit at isinampay na lamang sa balikat. Maynagpapaypay May kumakain ng halu-halo.Sa pangkat na iyon ay kay Ogor agad natutok ang kanyang tingin. Pnilit niyang supilin anghangaring makasilong.

Naroon sa tindahan si Ogor. Hubad-baro at ngumingisi. Mauupo nalamang siya sa kanyang balde. Mabuti pa roon, kahit nakabilad sa init. Pasasaan ba’t di iikli ang pila? naisip niya. Makasasahod din ako.

Kasalukuyan siyang nagtitiis sa init nang may maulinigan siyang siga mula sa tindahan:”Hoy, Negro, sumilong ka. Baka ka pumuti!”Si Ogor iyon. Kahit hindi siya lumingon, para na niyang nakita si Ogor. Nakangisi at nanunuksona naman.”Negro,” muli niyang narinig, “sumilong ka sabi, e. Baka ka masunog!”Malakas ang narinig niyang tawanan. Hindi pa rin siya lumilingon. Tila wala siyang naririnig.Nakatingin siya sa nakasahod na balde ngunit ang naiisip niya’y ang bilin ng ina, na huwag naniyang papansinin si Ogor. Bakit nga ba niya papansinin si Ogor?

Tinigilan naman ni Ogor ang panunukso. Hindi pa rin siya umaalis sa kinauupuang balde. Athabang umiisod ang pila, nararamdaman niyang lalong umiinit ang sikat ng araw. Sa paligid ngbalde, nakikia niya ang kanyang anino. Tumingala siya ngunit siya’y nasilaw. Nanghahapdi atwaring nasusunog ang kanyang balat. Tila ibig nang matuklap ang balat sa kanyang batok, likod at balikat. Namumuo ang pawis sa kanyang anit at sa ibabaw ng kanyang nguso. may butil na rinng pawis sa kanyang ilong.Itinaas niya ang tirante ng kamiseta. Hinipan-hipan niya ang manipis na dibdib. Di natagalan,isinawak niya ang kamay sa nalalabing tubig sa balde.

Una niyang binasa ang batok—kaylamigat kaysarap ng tubig sa kanyang batok. Malamig. Binasa niya ang ulo. Kinuskos niya ang kanyangbuhok at nabasa pati ang kanyang anit. Binasa niya ang balikat, ang mga bisig. May nadamasiyang ginhawa ngunit pansamantala lamang iyon. Di nagtagal, muli niyang naramdaman na tilanangangalirang na naman ang kanyang balat. Kay hapdi ng kanyang batok at balikat.”Negro!” Napauwid siya sa pagkakaupo nang marinig iyon. Nasa likuran lamang niya angnagsalita. Si Ogor. “Huwag ka nanag magbibilad. Doon ka sa lamig.”Pagkakataon na ni Ogor upang sumahod. At habang itinatapat nito ang balde sa gripo, muliniyang nakita na nginingisihan siya nito.Napakatagal sa kanya ang pagkapuno ng mga balde ni ogor. 

Napabuntong-hininga siya nangmakitang kinakawitan na ni Ogor ang mga balde. Sa wakas, aalis na si Ogor, naisip niya. Aalis nasi Ogor. Huwag na sana siyang bumalik.May galak na sumusuno sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang pagkapuno ngsinundang balde. Susunod na siya. Makaka sahod na siya. Makakasahod na rin ako, sabi niya sasarili. pagkaraan ng kargang iyon ay uuwi na siya. Daraan pa nga pala siya kay Taba. Bibili ng gatas.

Datapwa, pagkaalis ng hinihintay niyang mapunong balde, at isasahod na lamang ang sa kanya,ay isang mabigat at makapangyarihang kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Si Ogor ang kanyang natingala. Malapit lamang pala ang pinaghatidan nito ng tubig.”Gutom na ako, Negro,” sabi ni Ogor. “Ako muna.”Pautos iyon. Iginitgit ni Ogor ang bitbit na balde at kumalantog ang kanilang mga balde. Iginitgitdin niya ang sa kanya, bahagya nga lamang at takot na paggitgit. “Kadarating mo pa lamang,Ogor, nais niyang itutol. Kangina pa ako nakapila rito, a. Ako muna sabi, e,” giit ni Ogor.

Bantulot niyang binawi ang balde, nakatingin pa rin kay Ogor. Itinaob niya ang kaunting nasahod na balde at ang tubig ay gumapang sa semento at umabog sa kanilang mga paa ni Ogor. Uuwi na ako, bulong niya sa sarili. Uuwi na ako. Mamaya na lang ako iigib uli. Nakatingin sa araw, humakbang siya upang kunin ang pingga ngunit sa paghakbang na iyon, bigla siyang pinatid ni Ogor.”Ano pa ba ang ibinubulong mo?”Hindi n a niya narinig iyon. Nabuwal siya. Tumama ang kanan niyang pisngi sa labi ng nabiawangbalde. Napasigaw siya. Malakas.

Napaluhod siya sa madulas na semento. Kagyat na bumaha angnakaliliyong dilim sa kanyang utak. Habang nakaluhod, dalawang kamay niyang tinutop angpisngi. Takot, nanginginig ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang iniangat iyon.Basa…Mapula…Dugo!Nanghilakbot siya. Sa loob ng isang saglit, hindi niya maulit na salatin ang biyak na pisngi.Mangiyak-ngiyak siya.”O-ogor…O-ogor…” Nakatingala siya kay Ogor, mahigpit na kinukuyom ang mga palad.Kumikinig ang kanyang ulo at nangangalit ang kanyang ngipin. “Ogor!” sa wakas ay naisigawniya.

Hindi minabuti ni Ogor ang kanyang pagsigaw. Sinipa siya nito. Gumulong siya. Buwal ang lahatng baldeng nalalabi sa pila. Nagkalugkugan. Nakarinig siya ng tawanan. At samantalangnakadapa, unti-unting nabuo sa walang malamang sulingan niyang mga mata ang mga paangalikabukin. Paparami iyon at pumapaligid sa kanya.Bigla siyang bumaligtad. nakita niya ang naghuhumindig na anyo ni Ogor. Nakaakma ang mgabisig.”O-ogor…”Tumawa nang malakas si Ogor. Humihingal at nakangangang napapikit siya. Pumuslit ang luhasa sulok ng kanyang mga mata. Nasa ganito siyang kalagayan nang bigla niyang maramdaman ang isang ubos-lakas na sipa sa kanyang pigi.

Napasigaw iya. Umiiyak siyang gumuglong sa basaat madulas na semento. Namimilipit siya. Tangan ang sinipang pigi, ang buong anyo ng nakaangat niyang mukha’y larawan ng matinding sakit.Matagal din bago napawi ang paninigas ng kanyang pigi. Humihingal siya. Malikot ang kanyangmga mata nang siya’y bumangon at itukod ang mga kamay sa semento.Si ogor…Sa mula’t mula pa’y itinuring na siya nitong kaaway…Bakit siya ginaganoon ni Ogor?

Kumikinig ang kanyang katawan. Sa poot. Sa naglalatang na poot. At nang makita niyang mulingaangat ang kanang paa ni Ogor upang sipain siyang muli ay tila nauulol na asong sinunggabanniya iyon at niyakap at kinagat.Bumagsak ang nawalan ng panimbang na si Ogor. nagyakap sila. Pagulung-gulong. Hindi siyabumibitiw. Nang siya’y mapaibabaw, sinunud-ssunod niya: dagok, dagok, dagok… pahalipaw…papaluka…papatay.Sa pook na iyon, sa nakaririmarim na pook na iyon, aba ang pagtingin sa kanila. Marumi ngbabae ang kanyang ina. Sarisari ang anak. At siya isang maitim, hamak na Negro! Papatayin niyasi Ogor. papatayin. Papatayinnn!Dagok, dagok, dagok…Nag-uumigting ang kanyang mga ugat. Tila asong nagpipilit makapaibabaw si Ogor.

Tila bakal na kumakapit ang mga kamay. Sa isang iglap siya naman ang napailalim. Dagok, dagok. Nagpipihit siya. Tatagilid. Naiiri. Muling matitihaya. Hindi niya naiilagan ang dagok ni Ogor. Nasisilaw siya sa araw. Napipikit siya. Mangungudngod siya,mahahalik sa lupa. Ngunit wala siyang nararamdaman sakit. Wala siyang nararamdamang sakit! Kakatatlo ng asawa si Inay. Si Kano…si Boyet…si Diding…At siya…Negro. Negro. Negro!Sa mga dagok ni ogor, tila nasasalinan pa siya ng lakas. Bigla, ubos-lakas at nag-uumiri siyangumigtad. napailalim si Ogor. Nahantad ang mukha ni Ogor. Dagok, bayo, dagok, bayo, dagok,bayo, dagok…Kahit saan. Sa dibdib. Sa mukha. Dagok, bayo, dagok, bayo, dagok, dagok, dagok…Mahina na si ogor. Lupaypay na. Nalalaglag na ang nagsasanggang kamay. Humihingal na rinsiya, humahagok. Ngunit nagliliyab pa rin ang poot sa kanyang mga mata. Dagok. Papaluka.Dagok, bayo, dagok, bayo, dagok…Gumagalaw-galaw ang sabog na labi ni Ogor.”Impen…”Muli niyang itinaas ang kamay.

“I-Impen…” Halos hindi niya narinig ang halingling ni Ogor. “I-Impen…s-suko n-na…a-ako…s-suko…n-na…a-ako!”Naibaba niya ang nakataas na kamay. Napasuko niya si Ogor! Napatingala siya Abut-abot angpahingal. makaraan ang ilang sandali, dahan-dahan at nanlalambot siyang tumindig, nakatuonang mga mata kay Ogor. Wasak ang kanyang kamiseta at duguan ang kanyang likod. May basang dugo’t lupa ang kanyang nguso.Marmaing sandaling walang nangahas magsalita. Walang makakibo sa mga agwador. Hindimakapaniwala ang lahat.

Lahat ay nakatingin sa kanya.Isa-isa niyang tiningnan ang mga nakapaligid sa kanya. Walang pagtutol sa mga mata ng mgaito. Ang nababakas niya’y paghanga. Ang nakita niya’y pangingimi.Pinangingimian siya!May luha siya sa mata ngunit may galak siyang nadama. Luwalhati. Hinagud-hagod niya angmga kamao. nadama niya ang bagong tuklas na lakas niyon. Ang tibay. Ang tatag. Angkapangyarihan. Muli niyang tiningnan ang nakabulagtang si Ogor. Pagkaraa’y nakapikit at bukaang labing nag-angat siya ng mukha. Sa matinding sikat ng araw, tila sya ang mandirigmang sugatan, ngunit matatag na nakatindig sa pinagwagihang larangan