Ano ang Tungkulin

Ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao sa kanyang sarili, pamilya, komunidad, o lipunan.

Ito ay nagbibigay-daan sa pagpapakita ng pagkaka-ugma at pagtutulong-tulong sa pagpapatakbo ng isang maayos na sistema.

Ang tungkulin ay may kaugnayan sa karapatan, na tumutukoy sa mga pribilehiyo o benepisyo na dapat matanggap ng isang tao mula sa iba.

Ang karapatan at tungkulin ay magkasangkot at magkakaugnay, sapagkat ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin, at ang bawat tungkulin ay may katapat na karapatan.

Ang artikulong ito ay naglalayong ipaliwanag ang kahulugan, uri, at halimbawa ng tungkulin ng tao sa iba’t ibang aspeto ng kanyang buhay.

Kahulugan ng Tungkulin

Ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. Kung maisasagawa mo nang maayos ang mga tungkuling paggawa ng mabuti sa kapuwa, maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao dito sa mundo. Ang tungkulin ay moral na obligasyon dahil ito ay nakatutulong sa pagpapaunlad sa ating mga sarili.

Ito ay tumutukoy sa obligasyon, katungkulan, sagutin, gawain, o opisyo ng isang tao. Ito ay anumang kilos na kailangan sa pagtupad ng gawain o posisyon, o kilos na bunga ng kamalayan sa hustisya, moralidad, at iba pa.

Uri ng tungkulin

Ang tungkulin ay maaaring hatiin sa iba’t ibang uri, depende sa aspeto ng buhay na kinabibilangan ng isang tao. Narito ang ilang mga halimbawa:

 • Tungkulin sa Sarili – Ito ay ang mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal, pagpapahalaga, at pagpapaunlad sa sariling katauhan. Ito ay kinabibilangan ng pagharap at wastong pamamahala sa mga pagbabago sa yugto ng pagbibinata o pagdadalaga, pagpapaunlad ng talento at kakayahan at wastong paggamit ng mga ito, at makabuluhang paggamit ng mga hilig.
 • Tungkulin sa Pamilya – Ito ay ang mga gawain na nagpapakita ng paggalang, pagmamahal, at pagkatiwalaan sa mga magulang, kapatid, at iba pang kamag-anak. Ito ay kinabibilangan ng pagsunod sa mga utos at payo ng mga magulang, pagtulong sa mga gawaing bahay, pag-aaral ng mabuti, at pagbibigay ng suporta sa mga pangangailangan ng pamilya.
 • Tungkulin sa Komunidad – Ito ay ang mga gawain na nagpapakita ng pakikibahagi, paglilingkod, at pagiging mulat sa mga pangyayari sa paligid. Ito ay kinabibilangan ng pangangalaga sa isang maayos at malinis na pamahalaan, pagkukusa sa paglilingkod sa pamayanan, pagiging matapat sa pamayanang kinabibilangan, pagsali sa mga samahan na pangkabataan, at pakikibahagi sa mga kampanya sa pagtulong sa paaralan, pamahalaan, at samahan sa kanilang mga proyekto.
 • Tungkulin sa Lipunan – Ito ay ang mga gawain na nagpapakita ng pagiging makabayan, makatao, at makakalikasan. Ito ay kinabibilangan ng paggalang sa mga karapatan at tungkulin ng ibang tao, pagkakaroon ng malasakit sa kapakanan ng ibang bansa, pagtulong sa mga nangangailangan, pag-iwas sa mga gawaing iligal, at pagtatanggol sa kalayaan at soberanya ng bansa.
 • Tungkulin sa Diyos – Ito ay ang mga gawain na nagpapakita ng pananampalataya, pagmamahal, at pagpapasalamat sa Maykapal. Ito ay kinabibilangan ng pagsamba, pagdarasal, pagbabasa ng Banal na Kasulatan, pagtupad sa mga utos at aral ng relihiyon, at pagpapakita ng kabutihan sa kapwa.

Halimbawa ng Tungkulin

Narito ang ilang mga halimbawa ng tungkulin ng tao sa iba’t ibang aspeto ng kanyang buhay:

 • Tungkuling pakitunguhan ang lahat ng tao sa makataong pamamaraan anuman ang kaniyang kasarian, pinagmulan, katayuan sa buhay, edad, lenggwahe, relihiyon, at lahi.
 • Tungkuling pagsikapan na mapangalagaan ang kaniyang diginidad at pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa.
 • Tungkuling gumawa ng mabuti at iwasan ang masama sa lahat ng pagkakataon.
 • Tungkuling maging mapanagutan sa pamilya, lahi, lipunan, bansa, relihiyon, at sa lahat.
 • Tungkuling igalang ang buhay.
 • Tungkuling kumilos ng may katapatan, integridad, at makatarungan.

Konklusyon

Ang tungkulin ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao, sapagkat ito ay nagtuturo sa kaniya ng mga tamang asal, ugali, at pananaw sa sarili, kapwa, at mundo.

Ang pagtupad sa tungkulin ay nagbibigay ng kasiyahan, kaganapan, at kahulugan sa buhay ng tao, at nagpapalakas ng kaniyang relasyon sa Diyos, pamilya, komunidad, at lipunan.

Ang tungkulin ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo at karangalan na dapat ipagmalaki at ipagpasalamat ng bawat tao.