Ang Tusong Katiwala

Sa araw na ito ating tatalakayin ang parabula ng tusong katiwala. Tara at sabay sabay tayong matuto. 1)Nagsalita uli si Hesus sa kaniyang alaga, “May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari arian. ”2)Kaya’t ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, “Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo?Ihanda mo ang ulat ng iyongpangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. 3)Sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, “Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akong magpalimos.

”4)“Alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan.”5)Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang amo. Tinanong niya ang una,“Magkano ang utang mo sa aking amo?5)Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang amo. Tinanong niya ang una,“Magkano ang utang mo sa aking amo?”

6)Sumagot ito, “Isandaang tapayang langis po.” Kaya sabi ng katiwala,“Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali! Maupo ka’t palitanmo, gawin mong limampu.”7)At tinanong naman niya ang isa, “Ikaw, magkano ang utang mo?Sumagot ito, “Isandaaang kabang trigo po.” “Heto ang kasulatan ngiyong pagkakautang”, sabi niya. “Isulat mo walumpu.”8)Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mgamakasanlibutan ay mas tuso kaysa mga maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Nagsalita uli si Hesus sa kaniyang alaga, “May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian.”

9)Kaya’t ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, “Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda moang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. ”10)Sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, “Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sapangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa; nahihiya naman akongmagpalimos.11)“Alam ko na ang aking gagawin! Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akinsa kanilang tahanan.”12)Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang amo. Tinanong niya ang una,“Magkano ang utang mo sa aking amo?”

13)Sumagot ito, “Isandaang tapayang langis po.” Kaya sabi ng katiwala, “Heto ang kasulatan ng iyongpagkakautang. Dali! Maupo ka’t palitan mo, gawin mong limampu.”14)At tinanong naman niya ang isa, “Ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito, “Isandaaang kabangtrigo po.” “Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang”, sabi niya. “Isulat mo walumpu.”Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mgamakasanlibutan ay mas tuso kaysa mga maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito.

9)At nagpatuloy si Hesus sa pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ngmundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapinnaman kayo sa tahanang walang hanggan. 10)Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay.

11)Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwalasa inyo ng tunay na kayamanan?12)At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino angmagbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?”13)“Walang aliping maaaring maglingkod nang sabay sa dalawang panginoonsapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nangtapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ngsabay sa Diyos at sa kayamanan.”

14)Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Hesus sapagkat sakim sila sasalapi.15)Kaya’t sinabi niya sa kanila, “Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mgatao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat angitinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Diyos.