Ang Guryon ni Ildefonso Santos

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa Guryon ni Ildefonso Santos. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Tanggapin mo, anak, itong muntingguryon na yari sa patpat at papel de Hapon; magandang laruang pula, puti, asul, na may pangalan mong sa gitna naroon. 

Ang hiling ko lamang, bago paliparin ang guryon mong ito ay pakatimbangin; ang solo’t paulo’y sukating magaling nang hindi mag-ikit o kaya’y magkiling. 

Saka pag sumimoy ang hangin , ilabas at sa papawiri’y bayaang lumipad; datapwa’t ang pisi’y tibayan mo, anak, at baka lagutin ng hanging malakas. Ibigin mo’t hindi, balang araw ikaw ay mapapabuyong makipagdagitan; makipaglaban ka, subali’t tandaan na ang nagwawagi’y ang pusong marangal. 

At kung ang guryon mo’y sakaling madaig, matangay ng iba o kaya’y mapatid; kung saka-sakaling di na mapabalik, maawaing kamay nawa ang magkamit! 

Ang buhay ay guryon: marupok, malikot, dagiti’t dumagit, saanman sumuot… O, paliparin mo’t ihalik sa Diyos, bago pa tuluyang sa lupa’y sumubsob