Kahulugan ng Pananaliksik: Mga Layunin at Katangian nito

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang patungkol sa Pananaliksik. Tara na’t ating palawakin ang ating kaisipan ukol dito. Simulan na natin!

Ano nga ba ang Pananaliksik?

– Ang pananaliksik o imbestigasyon ay ang “sistematikong pagsusuri o pagsisiyasat ng isang paksa, pangyayari, at iba pa.” Malikhain at sistematikong gawain ang pananaliksik, na ginagawa upang lumawak ang kaalaman.”

Saklaw nito ang pangongolekta, pag-oorganisa, at pagsusuri sa mga impormasyon para mapalawak pa nang husto ang kaalaman tungkol sa isang paksa o isyu.

Ang pananaliksik ay pagtuklas at pagsubok ng isang teorya para sa paglutas ng isang suliranin nanangangailangang bigyan ng kalutasan. 

Ang pananaliksik ay isang makaagham na pagsisiyasat ng phenomena, ideya, konsepto, isyu at mga bagay na kinakailangang bigyang linaw, patunay o pasubali.

Ayon kay Good (1963),

Ang pananaliksik ay isang maingat, kritikal, disiplinadong inquiry sa pamamagitan  ng  iba’t  ibang  teknik  at paraan batay sa kalikasan at kalagayan ng natukoy na suliranin tungo sa klarifikasyon at/o resolusyon nito. 

Ayon kay Aquino (1974),

Ang pananaliksik ay may detalyadong definisyon. Ayon sa kanya, ang pananaliksik ay isang sistematikong paghahanap sa mga mahahalagang impormasyon hinggil saisang tiyak na paksa o suliranin. 

Ayon kina Manuel at Medel (1976),

Masasabing ang pananaliksik ay isang proseso ng  pangangalap  ng  mga  datos  o  informasyon upang  malutas ang isang partikular na suliranin saisang syentipikong pamamaraan. 

Ayon kay Parel (1966),

Ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral o investigasyon ngisang bagay sa layuning masagot ang mga katanungan ng isang mananaliksik.

Ayon kina E. Trece at J. W. Trece (1973),

Ang pananaliksik ay isang pagtatangka upangmakakuha ng mga solusyon sa mga suliranin. Idinagdag pa nila na ito ay isang pangangalap ngmga datos sa isang kontroladong sitwasyon para sa layunin ng prediksyon atexplanasyon.

Ayon kina Calderon at Gonzales (1993),

Ang pananaliksik ay sistematiko at siyentipikong proseso ng pangangalap, pagsusuri, paglilinaw, pag-oorganisa, pag-unawa at pagpapakahuluganng isang datos na nangangailangan ng kalutasan sa suliranin. Ito rin ay isang ekspansyon salimitadong kaalaman at pagpapakita rin ng umuunlad na buhay ng tao. 

Ayon kay Kerlinger (1973),

Ang pananaliksik ay isang sistematiko, kontrolado, emperikal atkritikal na imbestigasyon ng mga proposisyong haypotetikal tungkol sa inaakalang relasyon samga natural na pangyayari.

Sistematiko ang pananaliksik kapg sumusunod ito sa mga hakbang oyugto na nagsisimula, pagtulong sa mga suliranin, pag-uugnay ng mga suliranin sa mga umiiralna teorya.

Ang sistematikong pananaliksik ay kontrolado at ang bawat hakbang na imbestigasyonay nakaplano.

Ayon kay Atienza atbp. (UP)

Ang pananaliksik ay ang matiyaga, maingat, sistematiko, mapanuriat kritikal na pagsisiyasat o pag-aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian,problema, isyuo aspekto ng kultura at lipunan.

Ayon kay San Miguel (1986),

 Ang pananaliksik ay isang sining tulad din ng pagsulat ng isangkomposisyon sa musika.Ø

Ayon kay Galang

Ang pananaliksik ay isang makaagham na pagsisiyasat ng phenomena, ideya,konsepto, isyu at mga bagay na kinakailangang bigyang linaw, patunay o pasubali.Ø

Ayon kay Arrogante (1992),

Ang pagsasaliksik ay isang pandalubhasang sulatin nanangangailangan ng sapat na panahong paghahanda, matiyaga at masinsinang pag-aaral,maingat, maayos at malayuning pagsulat para mayari at mapangyari itong maganda, mabisa athigit sa lahat, kapakipakinabang na pagpupunyagi.

Basahin: Uri ng pananaliksik

Layunin ng Pananaliksik

Ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay ang preserbasyon at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng tao. Lahat ng uri ay nakatuon sa layuning ito.

Wika nga nila Good at Scates (1972): The purpose of research is to serve man and the goal is the good life.

Samantala, sina Calderon at Gonzales (1993) ay nagatala ng mga tiyak na layunin ng pananaliksik. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

  • Upang makadiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid nang penomina.

 Halimbawa:

Ang alkohol ay isa nang batid na penomina at sa pamamagitan ng pananaliksik,maaaring makalikha ng isang fuel mula sa alkohol na ang kalidad ay katulad ng sa gasolina.

  • Upang makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mgaumiiral na metodo at impormasyon

 Halimbawa:

Ang kanser ay isang malubhang sakit na hindi pa nahahanapan ng ganap na lunas,ngunit sa pamamagitan ng mga intensib at patuloy na pananaliksik, ang sakit na ito ay maaaring malunasan na sa hinaharap.

  • Mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadebelop ng mga bagong instrumento o produkto.

 Halimbawa:

Sa pamamagitan ng mga pananaliksik sa komunikasyon at teknolohiya,napakikinabangan na natin sa kasalukuyan ang mga makabagong kagamitan tulad ng komputer, cell phone, fax machine at iba pa.

Inaasahan na bunga ng patuloy na pananaliksik sa larangannabanggit, higit sa sopistikado at episynte ang mga kagamitang maiimbento at gagamitin natin sahinaharap.

  • Matuklas ng hindi pa nakikilalang substances at elements.

 Halimbawa:

Dati-dati, mayroon lamang tayong siyamnapu’t dalawang (92) elements, ngunit bunga ng pananaliksik, mayroon na ngayong higit sa isandaan (100).

  • Higit na mauunawaan ang kalikasan ng mga dati nang kilalang substances at elements.

 Halimbawa:

Bunga ng pananaliksik, napag-paalam ang mga negatibong epekto ng metemphetamine hydrochloride sa katawan ng tao na nagsilbing dahilan upang ideklara itongisang ipinagbabawal na gamot.

  • Makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan.

 Hailmbawa:

Bunga ng mga pananaliksik, napag-alaman na ang mga mag-aaral sa hyskul aykulang sa kaalaman at kasanayan sa paggamit ng wika sa mga iskolarling diskurso.

Ito ang naging isa sa dahilan upang ipasya ng Departamento ng Edukasyon na baguhin ang kurikulum sa batayang edukasyon kung kaya’t sa kasalukuya’y ipinatutupad ang Basic Education Curriculum o BEC.

  • Ma- satisfy ang kuryosidad ng mananaliksik.

 Halimbawa:

Naging misteryo kay Thomas Edison kung paano nangingitlog ang manok. Bunga ng kanyang kuryosidad sa bagay na ito, nagsaliksik siya at kalauna’y nakaimbento ng tinatawg na incubator.

  • Mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman.

 Halimbawa:

 Sa pamamagitan ng pananaliksik hinggil sa mga isda, maaaring ma-verify ng mgamananaliksik ang mga kaalamang una nang natuklasan ng mga naunang pananaliksik o di kaya nama’y maaari silang makatuklas ng mga bagong kaalaman hingil sa mga katangian at kalikasan ng mga isda na maaaring pakinabangan ng mga mangingisda, mangangalakal at maging ng mga mamimili.

Basahin: kahalagahan ng Pananaliksik

Mga Mabuting katangian ng Pananaliksik

Mula pa lamang sa mga depinisyong inilahad na sa unang bahagi ng liksyon ito ay mahahango na natin ang mga sumusuno na katangian ng mabuting pananaliksik na binigyan ng sapat na pagpapaliwanag sa mga kasunod na talataan:

Ang pananaliksik ay sistematiko

 – May sinusunod itong proseso o magkakasunud-sunod na mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin, o ano pa mang nilalayon sa pananaliksik.

Ang pananaliksik ay kontrolado

– Lahat ng mga baryabol na sinusuri ay kailangang mapanatiling konstant. Samadaling salita, hindi dapat baguhin, nang sa gayon, ano mang pagbabagong magaganap saasignatura sa pinag-aaralan ay maiuugnay sa eksperimental na baryabol. Ito ay kailangan lalung-lalo na sa mga eksperimental na pananliksik.

Ang pananaliksik ay empirikal

– Kailangang maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa  pananaliksik, maging  ang mga datos na nakalap. 

Halimbawa, kapag sinabi ng isang tao na mayroong limang tao sa loob ng silid, magiging katanggap-tanggap ang datos na iyon kapag naobserbahan na at na-verify ng ibang tao ang limang tao sa loob ng silid na iyon.

Samakatuwid, ang bilang ng tao ay isang datos na empirikal. Ngunit kapag sinabing may limang multo sa loob ng isang silid, maaaring sang-ayunan iyon ng isa o dalawa.

Ibig sabihin, ang iba ay maaaring tumutol at sabihing wala namang multo o kaya’y hindi naman lima ang multo kundi ibang bilang. Ito ay sa kadahilanang ang mga multo ay halimbawa ng mga di-empirikal na datos.

Ang pananaliksik ay mapanuri

 – Sa pananaliksik, ang mga datos na naklap ay kailangang suriin nang kritikalupang hindi magkamali ang mananaliksik sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos nakanyang nakalap. Kadalsan pa, gumagamit ang mga mananaliksik ng mga nabalideyt nang pamamaraang pangestadistika sa pagsusuri ng datos upang masabing analitikal ang pananaliksik.5.

Ang pananaliksik ay gumagamit ng mga kwatiteytib o istatistikal na metodo

 Ang mga datos ay dapat mailahad sa pamamaraang numerikal at masuri sa pamamagitan ng istatistikal na tritment upang matukoy ang kanilang gamit at kahalagahan.

Halimbawa, ang pagsasaad ng siyam napung bahagdan (porsyento), isa sa sampungmag-aaral (ratio) at limang tanong bawat respontente (distribusyon) ay ilang mga halimbawa ngkwantiteytib na datos, kumpara sa mga pahayag na tulad ng marami, ilan, humigit-kumulang nawalang malinaw na istatistikal na halaga.6.

Ang pananaliksik ay isang orihinal na akda

– Maliban sa historikal na pananaliksik, ang mga datos na nakalap ngmananaliksik ay sarili niyang tuklas at hindi mula sa panulat, tuklas o lathala ng ibangmananaliksik. Idagdag pa na ang mga datos ay kailangang nagmula sa mga praymari sorses o mga hanguang first-hand.

Ang pananaliksik ay isang akyureyt na imbestigasyon, obserbasyon at deskribsyon

 – Bawat aktibidad na pampananaliksik ay kailangang maisagawa nang tumpak o akyureyt nang ang tuklas ay humantong sa pormulasyon ng mga syentipikong paglalahat.Samakatuwid, lahat ng konklusyon ay kailangang nakabatay sa mga aktwal na ebidensya.

Ang pananliksik ay matiyaga at hindi minamadali

 – Upang matiyak ang katumpakan o accuracy ng pananaliksik, kailangang pagtiyagaan ang bawat  hakbang nito. Ang pananaliksik na minamadali at ginawa nang walang pag-iingat ay kadalasang humahantong sa mga hindi matitibay na kongklusyon at paglalahat.

Ang pananaliksik ay pinagsisikapan

 – Walang pananaliksik na naisasagawa nang walang pagsisikap. Kailangan itong paglaanan ng panahon, talino at sipag upang maging matagumpay.

Ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang

 – kailangan ang tapang ng isang mananaliksik sapagkat maaaring makaranas siyang mga hazards at discomforts sa kanyang pananaliksik. May mga pagkakataon ding maasisiyang dumanas ng di-pagsng-ayon ng publiko at lipunan. Maaari ring magkaroon ng di- pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kasamang mananaliksik.

Ang pananaliksik ay maingat na pagtatala at pag-uulat

 – Lahat ng datos na nakalap ay kailangang maingat na maitala. Ang maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa mga tuklas ng pananaliksik. Kailangan din itongmaiulat sa pagsulat na paraan sa anyo ng isang papel-pampananaliksik

(halimbawa: pamanahong-papel, tisis at disertasyon) para sa angkop o ang tinatawag na oral presentation o defense.