Uri ng Pananaliksik

– Sa paksang ito, ating tatalakayin ang mga Uri ng Pananaliksik at mga karagdagang impormasyon ukol dito. Tara na’t sabay sabay natin palawakin ang ating mga kaisipan.

Bago natin talakayin kung ano nga ba ang iba’t ibang uri ng pananaliksik, atin munang balikan ang kahulugan ng Pananaliksik.

Ano nga ba ito?

– Ito ay pagtuklas at pagsubok ng isang teorya para sa paglutas ng isang suliranin na nangangailangang bigyan ng kalutasan.

Ang pananaliksik ay isang makaagham na pagsisiyasat ng phenomena, ideya, konsepto, isyu at mga bagay na kinakailangang bigyang linaw, patunay o pasubali.

Basahin: Kahalagahan ng Pananaliksik

MGA URI NG PANANALIKSIK

Ang mga uri ng pananaliksik ay maaaring mahati sa iba’t ibang paraan depende sa layunin, dimensyon, at pamamaraan na ginagamit.

Uri ng Pananaliksik ayon sa Layunin

Ayon sa layunin, may apat na pangunahing uri ng pananaliksik: basic, action, applied, at mixed-method.

Ang basic research ay naglalayong makakuha ng bagong kaalaman at pag-unawa sa isang partikular na paksa.

Ang action research ay naglalayong malutas ang isang tiyak na problema o mapabuti ang isang proseso.

Ang applied research ay naglalayong magamit ang mga resulta ng pananaliksik sa isang mas malawak na populasyon o konteksto.

Ang mixed-method research ay naglalayong pagsamahin ang mga pamamaraan ng qualitative at quantitative research upang makakuha ng mas komprehensibong pag-unawa sa isang paksa.

Uri ng pananaliksik ayon sa Dimensyon

Ayon sa dimensyon, may dalawang pangunahing uri ng pananaliksik: qualitative at quantitative.

Ang qualitative research ay naglalayong maunawaan ang mga saloobin, damdamin, at karanasan ng mga tao sa isang partikular na sitwasyon o konteksto. Gumagamit ito ng mga obserbasyonal at interpretatibong mga pamamaraan tulad ng mga interbyu, focus group, at etnograpiya.

Ang quantitative research ay naglalayong masukat at maikumpara ang mga katangian, kaisipan, at pag-uugali ng mga tao sa isang partikular na sitwasyon o konteksto. Gumagamit ito ng mga eksperimental at analitikal na mga pamamaraan tulad ng mga survey, eksperimento, at istatistika.

Uri ng Pananaliksik ayon sa Pamamaraan

Ayon sa pamamaraan, may iba’t ibang uri ng pananaliksik tulad ng deskriptibo, eksperimental, pangkasaysayan, at pag-aaral sa isang kaso.

Ang deskriptibong pananaliksik ay naglalayong bigyan ng pagsasaayos at paglalarawan ang isang partikular na sitwasyon o pangyayari. Gumagamit ito ng mga sarbey, dokumento, at iba pang mga datos na makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang paksa.

Ang eksperimental na pananaliksik ay naglalayong matukoy ang sanhi at epekto ng mga pangyayari o pagbabago. Gumagamit ito ng mga eksperimento, kontrolado o hindi, upang subukan ang mga hypothesis at makabuo ng mga konklusyon.

Ang pangkasaysayang pananaliksik ay naglalayong maunawaan ang mga pangyayari o isyu sa nakaraan. Gumagamit ito ng mga primarya at sekundaryang sanggunian upang makabuo ng isang naratibo o interpretasyon ng mga nakaraang kaganapan.

Ang pag-aaral sa isang kaso ay naglalayong maunawaan ang isang partikular na kaso o halimbawa ng isang paksa. Gumagamit ito ng mga detalyado at malalim na pag-aaral ng isang indibidwal, grupo, organisasyon, o pangyayari.