Diskriminasyon kahulugan

Sa araw na ito ating alamin ang tungkol sa diskriminasyon. Tara na at sabay sabay tayong matuto.

Ang diskriminasyon ay ang pagtrato sa isang tao o grupo ng mga tao ng hindi patas, dahil sa kanilang kasarian, edad, lahi, relihiyon, katayuan sa buhay, pisikal na kakayahan, kasarian, seksuwal na oryentasyon, at iba pang mga katangian. Ito ay isang malawakang suliraning panlipunan na may mga negatibong epekto sa mga indibidwal at sa lipunan bilang isang buong.

Ang diskriminasyon ay maaaring mangyari sa maraming paraan, tulad ng hindi pagbibigay ng mga pagkakataon sa trabaho, edukasyon, o serbisyong pangkalusugan dahil sa mga nabanggit na katangian. Ito ay maaari rin mangyari sa mga pampublikong lugar, tulad ng mga restaurant, hotel, at iba pa.

Ang diskriminasyon ay labag sa mga karapatang pantao, at dapat itong labanan upang matugunan ang pangangailangan ng patas at pantay na trato para sa lahat ng mga tao.