Mi Ultimo Adios: Huling Paalam ni Dr. Jose Rizal

Pagsilip sa Kasaysayan at Kahalagahan ng “Ultimo Adios”

Si Jose Rizal, isang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas, ay nag-iwan ng isang pamana sa larangan ng panitikan na patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Isa sa kanyang mga mahahalagang akda, ang “Ultimo Adios” o “Huling Paalam,” ay nagsisilbing makahulugang obra maestra. Sa artikulong ito, tuklasin natin ang kahalagahan ng paalam na tula ni Rizal, ang mga pangyayari na nagbigay buhay dito, at ang patuloy na epekto nito sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas.

Ang Walang Pamagat na Paalam

Ang “Mi Ultimo Adios” ay isang taimtim na tula na sinulat ni Rizal sa kanyang mga huling sandali sa Fort Santiago, Maynila. Bagamat iniwan niya ang tula na walang opisyal na pamagat, ang laman at emosyonal na lalim nito ang nagdulot ng bansag na “Mi Ultimo Adios,” na nangangahulugang “Huling Paalam.” Isinulat ito noong Disyembre 1896, bilang paraan ni Rizal na magpaalam sa kanyang minamahal na bayan at mga kababayan, sa harap ng kanyang pagkamatay.

Ang Tula sa Loob ng Bote na De-Alkohol

Habang hinihintay ang kanyang pagkakakatay, isinilid ni Rizal ang tula sa loob ng isang bote na de-alkohol. Ipinapakita nito ang kanyang katalinuhan at determinasyon na mapanatili ang kanyang mga huling salita. Ang makabasag-basag na sisidlan na ito ay naglalaman hindi lamang ng tinta at papel, kundi pati na rin ng mga pangarap at layunin ng isang bansa na umaasang makamtan ang kalayaan at katarungan.

Isang Regalo para kay Trinidad

Sa gabi ng kanyang pagkamatay, ibinigay ni Rizal ang sarado nang bote sa kanyang kapatid na si Trinidad. Ang makabagbag-damdaming sandaling ito ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya at ang kanyang hindi matitinag na pagmamahal sa bayan. Ipinagkatiwala niya sa kanyang kapatid ang mahalagang pamana na ito na alam niyang magdadala ng kanyang mensahe ng pagmamahal sa kanyang bayan sa mga darating na henerasyon.

Ultimo Adios: Ang Pinakadakilang Akda ni Rizal

Kinikilala ang “Ultimo Adios” bilang pinakadakilang akda ni Rizal, isang patunay sa kanyang husay bilang isang manunulat at sa kanyang hindi matitinag na pagmamahal sa Pilipinas. Sa orihinal, isinulat ang tula sa wikang Espanyol, ngunit mula noon, ito’y isinalin na sa iba’t ibang wika, tulad ng Ingles, Pranses, Aleman, Italyano, Hapones, Malay, at marami pang iba. Bukod dito, ito’y isinalin na rin sa mga wika sa Pilipinas, tulad ng Tagalog, Ilokano, Kapampangan, Pangasinan, Bikol, Cebuano, Hiligaynon, at iba pa.

Ang Salinwika ni Jose Gatmaytan

Sa lahat ng mga salin sa Tagalog, ang bersyon ni Jose Gatmaytan ay isa sa mga pinakakilalang at madalas na binabanggit. Ang patuloy nitong pagkakaroon ng puwesto sa Rizal Park (Luneta) at sa iba’t ibang edukasyonal at kultural na mga pagtitipon ay nagpapakita ng kahalagahan nito sa kolektibong alaala ng mga Pilipino.

Isang Mapanagot na Paalam

Ang huling tula ni Rizal ay sumiklab ng matinding kalungkutan habang iniisip ang paglisan sa kanyang mga minamahal at sa kanyang bayang Pilipinas. Ngunit sa kabila nito, hindi siya humiling ng awa o kalayaan para sa kanyang sarili. Sa halip, itinalaga niya ang kanyang huling mga salita para sa kabutihan ng kanyang mga kababayan at ang kanyang bansa. Ipinapakita nito ang kanyang matatag na pangako sa labanang Pilipino para sa kalayaan at katarungan.

Pagwawakas

Ang “Ultimo Adios” o “Huling Paalam” ay sumasalaysay sa kabuuan ng buhay at misyon ni Jose Rizal—ang mainit na pagmamahal sa Pilipinas, ang hindi matitinag na layunin sa katarungan at reporma, at ang kahandaan na mag-alay ng sariling buhay para sa ikabubuti ng kanyang mga kababayan. Ang makabagong tula na ito ay patuloy na bumubuhay sa mga puso ng mga Pilipino, nagiging inspirasyon, at nagpapaalaala ng di-mabilang na diwa ng kabayanihan na nagmumula sa bawat Pilipino. Habang inuulit at iniisa-isa natin ang mga taludtod na ito, nagbibigay-pugay tayo sa hindi malilimutang pamana ni Rizal at sa kanyang huling sakripisyo para sa bayan na kanyang labis na minahal.

Huling Paalam
Paalam na, sintang lupang tinubuan,
Bayang masagana sa init ng araw,
Edeng maligaya sa ami’y pumanaw
At perlas ng dagat sa dakong Silangan.

Inihahandog ko ng ganap na tuwa
Sa iyo yaring buhay na lanta na’t aba;
Naging dakila ma’y iaalay rin nga
Kung dahil sa iyong ikatitimawa.

Ang nanga sa digmaan dumog sa paglaban
Handog din sa iyo ang kanilang buhay,
Hirap ay di pansin at di gunamgunam
Ang pagkaparool o pagtagumpay.

Bibitaya’t madlang mabangis na sakit
O pakikibakang lubhang mapanganib,
Pawang titiisin kung ito ang nais 
Ng baya’t tahanang pinakaiibig.

Ako’y mamamatay ngayong minamalas 
Ang kulay ng langit na nanganganinag
Ibinababalang araw ay sisikat
Sa kabila niyang mapanglaw na ulap.

Kung dugo ang iyong kinakailangan
Sa ikadidilag ng iyong pagsilang,
Dugo ko’y ibubo’t sa isa man lamang
Nang gumigiti mong sinag ay kuminang.

Ang mga nasa ko, mulang magkaisip,
Magpahanggang ngayon maganap ang bait,
Ang ikaw’y makitnag hiyas na marikit
Ng dagat Silangan na nakaliligid.

Noo mo’y maningning at sa mga mata 
Mapait na luha bakas ma’y wala na,
Wala ka ng poot, wala ng balisa,
Walang kadungua’t munti mang pangamba,

Sa sandaling buhay maalab kong nais
Ang kagalingan mo’t ang paiwang sulit
Ng kaluluwa king gayak ng aalis:
Ginhawa’y kamtan mo! Anong pagkarikit!

Nang maaba’t ikaw’y mapataas lamang,
Mamatay at upang mabigyan kang buihay,
Malibing sa lupang puspos ng karika’t
Sa silong ng iyong langit ay mahimlay.

Kung sa ibang araw ikaw’y may mapansin
Nipot na bulaklak sa aba kong libing,
Sa gitna ng mga damong masisinsin,
Hagka’t ang halik mo’y itaos sa akin.

Sa samyo ng iyong pagsuyong matamis,
Mataos na taghoy ng may sintang sibsib,
Bayang tumaggap noo ko ng init,
Na natatabunan ng lupang malamig.

Bayan mong ako’y malasin ng buwan
Sa liwang niyang hilano’t malamlam;
Bayan ihatid sa aking liwayway
Ang banaang niyang dagling napaparam.

Bayaang humalik ang simoy ng hangin;
Bayaang sa huning masaya’y awitin
Ng darapong ibon sa kurus ng libing
Ang buhay payapang ikinaaaliw.

Bayaang ang araw na lubhang maningas
Pawiin ang ulan, gawing pawang ulap,
Maging panganuring sa langit umakyat,
At ang aking daing ay mapakilangkap.

Bayaang ang aking maagang pagpanw,
Itangis ng isnag lubos na nagmamahal;
Kung may umalala sa akin ng dasal,
Ako’y iyo sanang idalangin naman.

Idalangin mo rin ang di nagkapalad,
Na nangamatay na’t yaong nanganhirap 
sa daming pasakit, at ang lumalangap 
naming mga ina luhang masaklap.

Idalangin sampo ng bawa’t ulila 
at nangapipiit na tigib ng dusa; 
idalangin mo ring ikaw’y matubos na 
sa pagkaaping laong binata.

Kung nababalot na ang mga libingan 
Ng sapot na itim ng gabing mapanglaw, 
at wala ng tanod kundi pawing patay, 
huwang gambalain ang katahimikan.

Pagpitagan mo ang hiwagang lihim, 
at mapapakinggan ang tinig marahil, 
ng isang saltero: Ito nga’y ako ring 
inaawitanka ng aking paggiliw.

Kung ang libingan kong limot na ang madla 
ay wala nang kurus at bato mang tanda 
sa nangangabubukid ay ipaubayang 
bungkali’t isabog ang natipong lupa.

Ang mga abo ko’y bago pailanglang 
mauwi sa wala na pinaggalingan, 
ay makalt munag parang kapupunanng 
iyong alabok sa lupang tuntungan.

Sa gayo’y walaa ng anoman sa akin, 
na limutin mo ma’t aking lilibutin 
ang himpapawid mo kaparanga’t hangin 
at ako sa iyo’y magiging taginting.

Bango, tinig, higing, awit na masaya 
liwanag aat kulay na lugod ng mata’t 
uulit-ulitin sa tuwi-tuwina.

Ako’y yayao na sa bayang payapa, 
na walang alipi’t punoing mapang-aba, 
doo’y di nanatay ang paniniwala 
at ang naghahari Diyos na dakila.

Paalam anak, magulang, kapatid, 
bahagi ng puso’t unang nakaniig, 
ipagpasalamat ang aking pag-alis 
sa buhay na itong lagi ng ligalig.

Paalam na liyag, tanging kaulayaw, 
taga ibang lupang aking katuwaan, 
paaalam sa inyo, mga minamahal; 
mamatay ay ganap na katahimikan.