Ng at Nang Quiz

Napag-usapan natin ang kaibahan ng Ng at Nang sa mga naunang artikulo. Sagutan ang NG at NANG Quiz sa ibaba upang masubok ang inyong kaalaman.

Ng at Nang Quiz Google Form