Si Usman, ang alipin

Ating alamin sa araw na ito ang kwentong bayan na pinamagatang Si Usman, ang alipin. Tara at sabay sabay tayong matuto.

Nang mga nagdaang panahon, may isang nagngangalang Usman.Pinaniniwalaang nananahanan siya sa malayong sultanato at isa siyang alipin. Matapang, matas at kayumanggi si Usman. Higit sa lahat, siya’y matapat. Isang umaga, nagpasiya si Usman na bumisita sa palengke malapit sapalasyo ng namumunong sultang nagngangalang Zacaria.

Masama ang ugali ni Zacaria. Siya’y malupit at pangit ang hitsura. Dahil hindi niya matanggap ang kanyang anyo, nagsagawa siya ng kautusang ang lahat ngmga lalaking nakahihigit sa kanyang anyong pisikal ay dapat kitlin at maglaho.

Sa palengke, nakita si Usman ng mga tauhan ni Sultan Zacaria. Mabilis na nag-ulat ang mga tauhan sa sultan sa pagkakita nila kay Usman na sa tingin nila’y mas makisig kaysa sa sultan. Kagyat na nag-utos ang sultanna ibilanggo si Usman at pagkatapos ay patayin ito. Agad na sinunod ng mga tauhan ang kautusan ng sultan.

Nang Makita ni Potre Maasita, ang dalagang anak ng sultan si Usman aynakadama siya agad ng pag-ibig sa unang pagkikita nila ng binate. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang amang sultan at nagmakaawang patawarin at pakawalan si Usman.

“Para mo nang awa, Ama, pakawalan mo si Usman. Wala po siyangkasalanan,” ang pagmamakaawa ng dalaga sa ama.

Ngunit sadyang malupit ang sultan. Hindi siya nakinig sa pagsusumamong kanyang anak.

Walang sinumang makapipigil sa akin,” ang wika niya sa sarili.

Hu,hu,hu, maawa ka sana kay Usman, Ama,” ang panangis ni Potre

Maasita ngunit hindi siya pinansin ng sultan. Nagmatigas ito sa kanyang kagustuhan. Sinubukan ni Potre Maasitang mag-isip ng paraan upang mapigilan angkamatayan ng lalaking labis niyang iniibig. Lihim siyang nagpadala ng mga mensahe sa mga guwardiya ngunit ang lahat ng ito’y ipinaparating nila sa sultan. Bunga niyon, nagpupuyos sa galit ang sultan. Dahil nga sa siya’y tunay na malupit, kanyang iniutos na pati si Potre Maasita ay ikulong din.

Sa bilangguan, nagkaroon ng pagkakataong maging mas malapit sa isa’t isa sina Usman at Potre Maasita. Higit na tumitindi ang pagmamahalan nila sa isa’t isa.

Sa panahong iyon, lumabas ang pinal na kautusan. Kamatayan anginihatol ng sultan para sa kanila. Habang nasa daan ang sultan patungo sa silid na pagbibitayan sa dalawa, biglang lumindol nang malakas. Yumanig sa palasyo at nagiba ang pook. Napulbos ang buong palasyo.

Isang malaking bato ang bumagsak sa ulo ng sultan na naging sanhi ngkanyang biglaang pagkamatay. Isa itong malupit na kamatayan para sa malupit na tao. Samantala, sinubukan nina Usman at Potre Maasita na makalya mula sa bilangguan. Nang makalabas sila’y hindi nagdalawang -isip si Usman.Mabilis pa sa kidlat niyang tinutulungan ang mga sugatan at ang mganasawi. Sa kabilang dako, tumutulong din si Potre Maasita sa mga naulilaat mga nangangailangan ng tulong at pagkalinga.

Nang bumalik sa normal ang sitwasyon ay ipinagbunyi sila ng taumbayan. “Mabuhay si Potre Maasita!” ang pagbubunyi at labis na pagpapasalamat ng mga ito kina Usman at Potre Maasita. Labis ang kanilang kasiyahannang matanto nilang mabait na tao si Usman at si Potre Maasita nama’y may mabuting kalooban.

Nang sumunod na araw, isang kasalan ang naganap. Si Usman, na isangalipin, ay naging sultan at si Potre Maasita naman ang itinalagang sultana.

Mula noon, biniyayaan ang sultanato ng pagmamahalan kasabay ngkaunlaran sa buong kaharian. Natagpuan ng taumbayan ang kagandahanat kaunlarang kabaliktaran ng nagdaang panahon kung saan namayaniang kapangitan at kalupitan.