Pangatnig, Mga Uri at Halimbawa

Ang Pangatnig ay tinatawag na conjunction sa wikang English.

Pangatnig – ginagamit sa pag-uugnay ng mga pangungusap at sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag.

Mga pangatnig at mga halimbawang pangungusap

1. Subalit

subalit – dinudugtong upang magkaroon ang isang pangungusap ng positibo resulta at negatibong resulta. (datapwat,ngunit)

Halimbawang Pangungusap:

a. Si Nena ay ginugulo ng kaniyang kapatid habang nag aaral subalit hindi siya nagpatinag at patuloy siyang nag aral.

b. Si Laura ay inutusan ng kaniyang tatay subalit hindi niya ito sinunod.

2. Samantala, Saka

samantala, saka – ginagamit na pantuwang

Halimbawang Pangungusap:

a. Si Mang Ben ay matalino saka mabait pa.

b. Abala ang lahat, samantalang ikaw ay hindi.

3. Kaya, Dahil sa

Kaya, dahil sa – ginagamit na pananhi

Halimbawang Pangungusap:

a. Kaya hindi natututo ang tao ay dahil sa kaniyang kapalaluan.

b. Siya’y nagtagumpay dahil sa kaniyang pagsisikap.

4. Sa wakas, sa lahat ng ito

sa wakas, sa lahat ng ito – panapos

Halimbawang Pangungusap:

a. Sa wakas, nanalo din ang aming pangkat.

b. Sa lahat ng ito, nalaman nila na mahal sila ng kanilang mga magulang.

5. kung gayon

Kung gayon– panlinaw

Halimbawang Pangungusap:

Malinaw ang paalala sa kaniya, kung gayon kailangan niyang pagbutihin ang kaniyang pag-aaral.

Mga uri ng pangatnig:

May siyam na uri ng pangatnig, ito ay ang Pamukod, Panubali, Paninsay, Pananhi, Panapos, Panlinaw, Panimbang, Pamanggit at Panulad. Ating kilalanin ang bawat isa.

1. Pamukod

Pamukod – ginagamit sa pagbukod o pagtatangi, gaya ng: o, ni, maging, at man.

Halimbawa:

a. Ikaw man o ako ay hindi maghahangad na siya ay mabigo.

b. Batid ko ang pagkapanalo ng ating grupo kung si Roger man ang piliing lider natin.

c. Walang diprensiya sa akin maging si Jose ang magwagi sa paligsahan.

d. Ni sermunan ni saktan ay hindi ko ginagawa sa aking anak.

2. Panubali

Panubali – nagsasabi ito ng pag-aalinlangan, gaya ng: kung, kapag, pag, sakali, disinsana.

Halimbawa:

a. Kung uulan, hindi matutuloy ang ating palatuntunan.

b. Hindi tayo matutuloy sa sine kapag hindi umuwi nang maaga ang tatay.

c. Pag umulan, hindi makakapunta rito si Boyet.

d. Hindi tayo makakahuli ng maraming isda sakaling lumitaw ang buwan.

3. Paninsay

Paninsay – kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Gaya ng: ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, kahit.

Halimbawa:

a. Nakatakda siyang umani ng tagumpay kahit (kahit na) maraming naninira sa kanya.

b. Nakatapos si Ramon ng medisina bagaman tindera lang sa palengke ang kanyang ina.

c. Nanalo pa ring musa si Rosa datapwat may mga kaibigang bomoto sa kalaban niya.

d. Maganda nga ang kaibigan mo ngunit suplada naman.

4. Pananhi

Pananhi – nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga ito ay: dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari.

Halimbawa:

a. Namaos siya dahil sa matagal na pagtatalumpati.

b. Sanhi sa init ng panahon kaya siya nilagnat.

c. Umapaw ang ilog sapagkat walang tigil ang ulan.

d. Nahilo si Anna mangyari ay ikot siya nang ikot.

5. Panapos

Panapos – nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita, gaya ng: upang, sa lahat ng ito, sa di-kawasa, sa wakas, at sa bagay na ito.

Halimbawa:

a. Sa di-kawasa, ang pulong ay tinapos na.

b. Makukuha ko na rin sa wakas ang inaasam kong promosyon sa trabaho.

c. Sa lahat ng ito, dapat tayong magkaisa.

d. Sa bagay na ito, nasa ating mga kamay na ang paghuhusga.

6. Panlinaw

Panlinaw – ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit.

Halimbawa:

a. Nagkasundo na ang mag-asawa, kung gayon magsasama na silang muli.

b. Nahuli na ang tunay na maysala kaya makakawala na si Berto.

7. Panimbang

Panimbang – ginagamit sa paghahayag ng karagdagang  impormasyon at kaisipan, gayang: at – saka, pati, kaya, anupa’t.

Halimbawa:

a. Sina Jose at Pedro ay nagtungo sa bukid.

b. Pati ang gamit ng iba ay kanyang iniligtas.

c. Anupa’t pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral para makaahon sa kahirapan.

d. Nagtanim siya ng upo at saka patola.

8. Pamanggit

Pamanggit – gumagaya o nagsasabi lamang ng iba, tulad ng: daw, raw, sa ganang akin/iyo, di umano.

Halimabawa:

a. Sa ganang akin, ang iyong plano ay mahusay.

b. Siya raw ang hari ng sablay.

c. Di umano, mahusay umawit si Blanca.

d. Masisipag daw ang mga taga-Ilokos.

9. Panulad

Panulad – tumutulad ng mga pangyayari o gawa, tulad ng: kung sino…siyang, kung ano…siya rin, kung gaano…siya rin.

Halimbawa:

a. Kung ano ang mga nangyayari noon, siya ring mangyayari ngayon

b. Kung sino ang unang tumakbo, siyang mananalo.

c. Kung gaano ang iyong itinulong, siya ring ibibiyaya sa iyo.