Null in Tagalog

Ating tatalakayin sa araw na ito ang tungkol sa salitang null. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang translasyon nito sa tagalog. Tara sab’y sabay nating alamin at matutunan.

Ang salitang “null” ay nangangahulugang “walang anuman o wala” sa wikang Tagalog. Sa larangan ng teknolohiya, ang salitang ito ay kadalasang ginagamit upang tukuyin ang isang data na walang laman o wala ring kahulugan.

Sa mundo ng programming at database management, ang “null” ay tumutukoy sa isang pagkakataon kung saan ang isang halaga ng data ay hindi pa nailalagay sa kanyang sapat na lokasyon, o hindi pa naitatala sa sistema. Kung ang isang data ay “null,” ito ay wala pang nilalaman o walang kahulugan sa kasalukuyan.

Halimbawa, sa isang listahan ng mga empleyado sa isang kumpanya, kung mayroong isang bagong empleyado na hindi pa nakapagsumite ng kanyang personal na impormasyon sa human resources department, maaaring ang kanyang mga detalye ay nasa “null” na kalagayan. Gayundin, sa isang database ng mga produkto, kung mayroong produkto na hindi pa nakapaglagay ng kategorya o presyo, maaaring ito ay may “null” na halaga.

Sa pananaliksik, ang salitang “null” ay ginagamit upang tukuyin ang kawalan ng impormasyon o resulta. Halimbawa, sa isang survey, kung mayroong isang tanong na hindi nasagutan ng mga respondent, maaaring ito ay may “null” na halaga upang ipakita na walang kasagutan para sa naturang tanong.

Sa pangkalahatan, ang “null” ay tumutukoy sa isang estado ng kawalan o hindi pagkakaroon ng kahulugan. Ito ay isang mahalagang konsepto sa iba’t ibang larangan ng teknolohiya, pananaliksik, at pang-araw-araw na buhay, dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng isang bagay o sitwasyon.

Mga Halimbawa ng salitang Null

  1. English: The value of this field is null. Tagalog: Ang halaga ng field na ito ay null.
  2. English: The search result returned null. Tagalog: Ang resulta ng paghahanap ay nagbalik ng null.
  3. English: The variable is set to null by default. Tagalog: Ang variable ay naka-set sa null sa pamamagitan ng default.
  4. English: If the data is null, then display an error message. Tagalog: Kung ang data ay null, ipakita ang mensaheng error.
  5. English: The field must not be null to proceed. Tagalog: Hindi dapat null ang field para makapagpatuloy.